Slovenský červený kríž – Hrboltová

Členky výboru:

Callová Zita – predsedníčka
Urmínová Anna – podpredsedníčka
Bartánusová Mária – tajomníčka
Vyparinová Margita – pokladníčka
Králová Lucia – spolupráca s mládežou
Juriniaková Božena
Jurštáková Mária
Nováková Zuzana
Kútniková Katarína
Peťková Magdaléna

Revízna komisia:

Holubčíková Zdenka
Zubajová Mária

Z HISTÓRIE 
Začiatky utvorenia organizácie Červeného kríža siahajú do rokov 1950 až 1960 a odvtedy sa táto organizácie postupne rozrastala. Prvými zakladateľmi boli Hilda Šúleková, Elena Gajdošová, Emília Hatalová, Viera Birvoňová a Anna Urmínová. Táto organizácia spolupracovala spoločne sa ďalšími organizáciami, ktoré boli v obci vytvorené a to s hasičmi, športovcami, Slovenským zväzom mládeže a Slovenským zväzom žien.
Činnosť organizácie bola zameraná na zdravotnícku osvetu, boli vytvorené zdravotné skupiny, dobrovoľné opatrovateľky, zdravotné hliadky, ktoré sa pravidelne každý rok zúčastňovali školení a praxe v nemocnici. V priebehu letných poľnohospodárskych prác v obci ako napr. žatva, mali členovia rozdelené služby cez deň a v noci, aby mohli poskytnúť zdravotnú pomoc, prípadne zabezpečiť odvoz do nemocnice v prípade vzniku úrazov. Zúčastňovali sa aj na súťažiach, ktoré boli organizované v rámci okresu. Od členov bol vyberaný členský príspevok, z ktorého jedna polovica bola použitá na činnosť organizácie a druhá polovica bola zaslaná na OV ČK. Ďalšie fin.prostriedky na činnosť organizácie boli získavané účasťou na brigádach napr. v lesnej škôlke, kosením a hrabaním sena, zberom textilu, železného šrotu a liečivých rastlín. Jedenkrát ročne bola usporiadaná spoločenská zábava ako napr. Fašiangová, Majáles, Juniáles, Annabál, Regrútska, Katarínska, Silvestrovská alebo sa hralo divadlo.
V rokoch 1980 – 1990 bol vytvorený Zbor pre občianske záležitosti ZPOZ, ktorý každoročne v októbri usporadúval v spolupráci s Červeným krížom a ostatnými organizáciami spoločenské akcie: Vítanie do života novonarodených detí, Ctíme si starobu, Zlaté a diamantové svadby. Na uvedených akciách pod vedením Anny Královej sa spolupodieľali MsNV v Ružomberku, ktorý prispel finančnou čiastkou a žiaci Základnej školy Hrboltová, ktorí prispeli kultúrnym programom.
Červený kríž taktiež prispieval finančne a zdravotnou službou pri usporadúvaní súťaží v Lesoparku na Skalí, ktoré organizoval Spolok ochrancov prírody a krajiny v mesiaci august pri príležitosti osláv SNP. Medzi dôležité úlohy bolo tiež získavanie darcov krvi. V základnej škole bol vytvorený krúžok „Mladý zdravotník“.
V súčasnej dobe sa organizácia viac zameriava na propagáciu zdravej výživy, hygienu, čistotu ovzdušia, získavanie bezpríspevkových darcov krvi, vytváranie dobrých medziľudských vzťahov, vzájomnej pomoci, návštevy imobilných občanov obce ako aj v dome dôchodcov v Likavke a penzióne v Liptovských Sliačoch. Každoročne má vypracovaný plán činnosti a spolupracuje s organizáciami Demokratická únia žien Slovenska, Hrbôtska ratolesť a Denné centrum – Klub dôchodcov,OZ Radičina ,Dobrovoľný hasičský zbor .
V priebehu roka organizácia usporadúva kultúrne podujatia a akcie a to Novoročné posedenie s darcami krvi, Medzinárodný deň matiek, Medzinárodný deň detí, Ctíme si starobu, Zlaté a diamantové svadby, Odovzdávanie ovocných balíčkov imobilným občanom a občanom nachádzajúcich sa v dome dôchodcov v Likavke a penzióne v Liptovských Sliačoch. Na týchto kultúrnych podujatiach a akciách sa finančne spolupodieľa MÚ v Ružomberku. Kultúrnym programom prispievajú žiaci Materskej školy Hrboltová a deti z OZ Hrbôtska ratolesť.
Spoločne s Demokratickou úniou žien Slovenska a Denným centrom – Klub dôchodcov sa každoročne spolupodieľa na pečení perníkov, ktoré sú počas vianočných sviatok rozdané do domácností v obci deťmi z Hrbôtskej ratolesti, ktoré vinšujú Dobrú novinu.