Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

V Hrboltovej, dnes mestskej časti Ružomberku, stál až do roku 1827 ranogotický kostolík sv. Kataríny Alexandrijskej z poslednej tretiny 13. storočia. Po výstavbe nového kostola v rokoch 1827 – 1830 z pôvodnej stavby zostalo iba kvadratické presbytérium ako bočná kaplnka. Nový chrám je orientovaný v smere sever – juh.

Ranogotický kostolík mal podobu jednoloďovej stavby s kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou. V zachovanej svätyni sa nachádza pôvodná krížová rebrová klenba so stredovým svorníkom.

V roku 2011 sa uskutočnil v interiéri reštaurátorský výskum, ktorý priniesol objav ďalších dôkazov o stredovekom pôvode starej svätyne. Na stenách a víťaznom oblúku sa našli tri ozdobné konsekračné kríže, v severnej stene bol odkrytý pôvodný vstup do zaniknutej sakristie. Unikátom je odtlačok dlane v omietke na víťaznom oblúku.

Nie je vylúčené, že zo stredovekého kostolíka sa v hmote novostavby zachovalo aj západné priečelie lode, túto hypotézu však môže potvrdiť len ďalší výskum.

ZDROJ: http://www.apsida.sk/c/5945/ruzomberok-hrboltova