Urbárske spoločenstvo pasienkov a lesa

„ Urbárske spoločenstvo pasienkov a lesa – pozemkové spoločenstvo Hrboltová „

H i s t ó r i a

Urbár sa dá voľne preložiť ako pozemková kniha zaznamenávajúca poddanskú pôdu, ktorej vlastníkom je zemepán a držiteľom urbársky sedliak.

V tomto kontexte ide o organizačnú štruktúru pozemkového spoluvlastníctva spravidla v rámci jednej dediny.Urbatrista-urbárnik je člen urbárskeho spoločenstva.

Urbársko-poddanská pôda zachytená v urbári sa po zrušení poddanstva v roku 1848 stala podkladom pre jej prechod do súkromného vlastníctva poddaných,ktorí na nej pracovali.

V roku 1853 bol vydaný tzv. urbársky patent, ktorým sa úplne zrušil doterajší vzťah voči zemepánovi, urbárnici sa stali vlastníkmi poddanskej pôdy.

 

V roku 1958 boli pôvodné urbárske spoločenstvá zrušené a hospodárenie v lesoch podľa zákona č. 2/1958 Zb. prevzal štát.

Odbor poľnohospodárskeho a lesného hospodárstva rady ONV v Ružomberku „rozhodnutím č.2000/58“ z 23.5.1958 odovzdal do obhospodarovania dňom 2.6.1958 Krajskej správe lesov v Žiline spoločne užívané lesy bývalého urbárskeho spoločenstva Hrboltová o celkovej výmere 127,93 ha .

Na odovzdaní sa zúčastnili :

 

Bačkor Peter – za odbor pľnoh. a lesného hosp. rady ONV

Jurčiak Koloman – za urbárske spoločenstvo

Lauko Peter

Murček Rudolf – za Lesný závod Ľubochňa

 

Prevzali jedného zamestnanca Juraja Krála – urbársky hájnik

 

Po zmenách v roku 1989 a podľa zákona č. 83/1990 bývalí urbárnici požiadali Severoslovenské štátne lesy, š.p. Žilina o vydanie majetku do správy vlastníkov.

Dňa 18.5.1992 sa uskutočnilo fyzické odovzdanie hraníc majetku urbáru.

Na odovzdaní sa zúčastnili:

 

Špirer L. – za Severosl.štátne lesy,š.p.Žilina

Kuniak Jozef – za Lesnú správu Hubová

Húšťa Anton – za urbárske spoločenstvo

Pochyba Cyril

Doc.Ing.Kráľ Metod,CSc.

Hatala Ján

Chyla Karol

 

Prvé verejné zhromaždenie podielnikov dňa 5.7.1992 zvolilo výbor spoločenstva v zložení :

 

Anton Húšťa – predseda

Doc.Ing.Metod Kráľ CSc.– podpredseda

Karol Lauko – fin. hospodár

Cyril Pochyba – zapisovateľ

Karol Chyla – člen

Stanislav Juráš – člen

 

Ministerstvo vnútra SR dňa 26.8.1992 zaregistrovalo stanovy spoločenstva.

Na základe zákona o pozemkových spoločenstvách č.181/1995 Zb. spoločenstvo predložilo dňa 29.2.1996 na Obvodný úrad v Ružomberku návrh na zápis do registra spoločenstiev.

Dňa 27.8.1996 potvrdil Obvodný úrad v Ružomberku zápis do registra spoločenstiev bez právnej subjektivity pod názvom:

„ Urbárske spoločenstvo pasienkov a lesa – pozemkové spoločenstvo Hrboltová „

 

SÚČASNOSŤ – čLENOVIA VÝBORU

Predseda: Marian Pochyba, ul. Mlynská 1 ,Hrboltová ( 0907843510 )

 

Podpredseda: Ján Mokoš, ul. Priehrada 28, Hrboltová ( 0918257968 )

 

Tajomník: Ing. Ľubomír Kostroš, ul. Ostrá 15, Hrboltová ( 0918337453 )

 

Finančný hospodár : Ján Peťko, ul. Mlynská 35, Hrboltová ( 0903237728 )

 

Člen: Pavol Callo, ul. Priehrada, Hrboltová ( 0902330136 )