Športový strelecký klub

Športový strelecký klub Hrboltová, bol založený ustanovujúcou schôdzou dňa 21.01.2007, a oficiálne zaregistrovaný na SSZ v  Bratislave dňa 29.01.2007 pod evidenčným číslom ŠSK RK-384. 


Ustanovujúcou schôdzou bol zvolený trojčlenný výbor ŠSK:
predseda ŠSK Hrboltová bol zvolený František JURČIAK
tajomník ŠSK Hrboltová bol zvolený Miroslav JURČIAK
hospodár ŠSK Hrboltová bol zvolený Vladimír Gazdík


V roku 2007 bol výbor ŠSK rozšírený o dvoch členov: Ing. Vincent ŠANOBA , Pavol PRANČÍK
V júni roku 2008 na vlastnú žiadosť došlo k zmene hospodára p. Vladimíra Gazdíka, ktorého nahradil p.Martin VAVRÍK
Cieľom ŠSK je prizvať, do tohto krásneho i keď náročného športu, čo najväčší počet, najmä z radov dospelých a mládeže, vytvoriť im podmienky a zabezpečiť im na úrovni
odbornú prípravu na dosahovanie streleckých úspechov, a zvýšiť ich telesnú a duševnú zdatnosť.
Počet registrovaný členov v roku 2007 v ŠSK :20 členov
ŠSK od roku 2007 má s platnou licenciou 1 trénera, a 1 rozhodcu športovej streľby. V roku 2007 na podnet výboru a členov ŠSK Hrboltová sa začali zaoberať myšlienkou výstavby Športovej strelnice v katastri Hrboltová,lokalita Nová baňa za POLOMOU .
O tejto plánovanej výstavbe strelnice bol informovaný primátor mesta Ružomberok, p. Ing. Michal Slašťan, ktorý návrh podporil a prisľúbil pomoc zo strany mesta.
V roku 2008 bola p. Ing. Hrčkom,vypracované štúdia plánovanej strelnice. Dňa 01.01.2009, bola medzi mestom Ružomberkom v zastúpení primátorom mesta p. Ing. Michalom Slašťanom,a Urbárskym spoločenstvom pasienkov a lesov v zastúpení
predsedom p.Františkom Buchtom podpísaná Zmluva o nájme pozemku, pod plánovanú strelnicu.
Dňa 15.02.2009, boli navrhnuté a členskou schôdzou schválené Stanovy ŠSK RK-384 Hrboltová, ktoré boli dňa 17.03.2009 zaregistrované na MV SR. Dňa 26.03.2009 ŠSK RK-384 Hrboltová, bolo na Štatistickým úradom v Žiline pridelené IČO 42067600.
Začiatkom roku 2010 bola p.Ing. Hrčkom vypracovaná projektová dokumentácia strelnice, a schválené územné rozhodnutie,bez pripomienok pre výstavbu strelnice.
Ku dňu 31.12.2009 bolo v ŠSK riadne zaregistrovaných 41 členov .

Úspechy ŠSK RK-384 Hrboltová :Za krátke jeho pôsobenie, dosiahol klub nemalé úspechy najmä z radov mládeže :
Lucka CHOVANOVÁ : 2x 1.miesto na Fašiangovej súťaži v Hrboltovej.
2x 7.miesto v Národnej lige mládeže v Žiline.
2x 3.miesto, Na Krajskom majstrovstve Žilinského kraja v Žiline.
1x 2. a 1x 1 miesto na Okresnom kole Bytčianskeho okresu v Domaniži.
1. miesto na Okresnom na kole Základných škôl v súťaži jednotlivcov, a 2 miesto v súťaži družstiev v Ružomberku
3. miesto na Krajskom kole Základných škôl v Martine
Janka JURŠTÁKOVÁ : 2x 2. miesto na Fašiangovej súťaži v Hrboltovej.
8.miesto v Národnej lige mládeže v Žiline.
2.miesto Na Krajskom majstrovstve Žilinského kraja
1x 1.miesto, a 1x 2 miesto na Okresnom kole Bytčianskeho okresu v Domaniži.
Danka JURCIAKOVA 3. miesto na Okresnom kole Bytčianskeho okresu v Domaniži.
3. miesto Fašiangová súťaž v Hrboltovej
Z dospelých to bol František Jurčiak, ktorý na Okresnom kole Bytčianskeho okresu v Domaniži dosiahol:
3 miesto v streľbe z malorážky
3 miesto z veľkokalibrovej pištole,
2 miesto v streľbe zo samopalu vz.58.

V roku 2008, bol pod vedením Františka Jurčiaka, založený a prihlásený strelecký krúžok, v Centre voľného času v Ružomberku, kde bolo prihlásených 14 členov, najmä z radov mládeže.
Výbor a členovia ŠSK Hrboltová úzko spolupracuje s Občianskym výborom Hrboltová, kde sa zúčastňujú a podieľajú na rôznych brigádach, kultúrnych, akciách, kde je treba spomenúť pri obnovenie tradície, usporiadanie ANNABÁLU v prírode, a tanečnej Katarínskej zábavy, ktorú podľa možností, bude každý rok obnovovať.
Zúčastňuje sa na rôznych športových akciách, usporiadané, Telovýchovnou jednotou, Turistickým oddielom a Stolnotenisovým klubom,na ktorých organizuje súťaže v streľbe zo vzduchovky .
Na návrh ýboru ŠSK Hrboltová, boli dvaja členovia klubu, za dosiahnuté výborné výsledky v roku 2009, navrhnutí na ocenenie Športovec roka mesta Ružomberok za rok 2009 , a to strelkyňa Lucka Chovanová, a tréner František Jurčiak . Výbor ako aj členovia ŠSK, medzi sebou radi uvítajú, mládež, žiakov a všetkých vážnych záujemcov o tento šport, nie len z Hrboltovej, ale aj z iných miest a obcí, ktorí sa budú plne a zodpovedne, pristupovať a venovať sa aktivitám usporiadaných ŠSK.
Taktiež medzi sebou by sme radi privítali aj sponzorov, ktorí by mohli prispieť finančne, alebo darom na výzbroj a výstroj, najmä pre mládež. Ku dňu 31.12.2009 bolo v ŠSK riadne zaregistrovaných 41 členov .